Uwaga ! Od 09.11.2020 zmieniła się Polityka Zwrotów. Zapraszamy do zapoznania się z naszym Regulaminem

REGULAMIN – Umowa zlecenia zakupu Towaru

 1. Na mocy niniejszej Umowy Dający Zlecenie (Klient) zleca Przyjmującemu Zlecenie (Mi and Molly spółka cywilna, ul. Złotowska 51b/14, 60-184 Poznań, NIP: 7792502033), dokonanie czynności prawnej dla Klienta, to jest zawarcie Umowy o Zakup wskazanego przez Klienta Towaru, ze Sprzedawcą, w imieniu, na rzecz i na rachunek Klienta.
 2. Klient akceptując niniejszy Regulamin udziela Mi&Molly® pełnomocnictwa (umocowania) do zawarcia Umowy o Zakup Towaru ze Sprzedawcą w imieniu, na rzecz i na rachunek Klienta, w tym do składania oświadczeń woli wobec Sprzedawcy, jak i odbierania oświadczeń adresowanych do Klienta od Sprzedawcy (w zakresie umowy zakupu Towaru). Wszelkich powyższych czynności Mi&Molly® dokonuje wyłącznie w imieniu, na rzecz i na rachunek Klienta i wywołują one skutek bezpośrednio dla Klienta. Odwołanie pełnomocnictwa jest równoznaczne z rozwiązaniem Umowy, w tym zakresie ma zastosowanie art. 746 k.c.
 3. Klient pozostawia Mi&Molly® swobodę co do wyboru sposobu wykonania zlecenia, w szczególności wyboru Sprzedawcy, z którym zawrze umowę o Zakup Towaru (może to być także Sprzedawca spoza Rzeczypospolitej Polskiej), formy i sposobu zawarcia tej Umowy, zamówienia Towaru – w szczególności poprzez złożenie zamówienia i wprowadzenie danych Klienta do elektronicznego systemu zamówień udostępniane lub wykorzystywanego przez Sprzedawcę.
 4. Mi&Molly® ma prawo powierzyć wykonanie zlecenia dowolnie wybranej przez siebie osoby trzeciej (zastępca), o czym nie ma obowiązku zawiadamiać Klienta. W przypadku zawiadomienia Klienta o osobie i o miejscu zamieszkania swojego zastępcy jest odpowiedzialny tylko za brak należytej staranności w wyborze zastępcy.
 1. Stronami Umowy o Zakup Towaru są wyłącznie Klient i Sprzedawca. Mi&Molly® nie jest stroną tej Umowy i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za działania i zaniechania Klienta jak i Sprzedawcy w wykonywaniu tej Umowy.
 2. Stronami niniejszej Umowy Zlecenia są wyłącznie Klient i Mi&Molly®. Sprzedawca nie jest stroną tej Umowy.
 3. Mi&Molly® nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy o Zakup Towaru prze Sprzedawcę, jak i przez Klienta, a także za jakiekolwiek ich czyny niedozwolone, bezpodstawne wzbogacenia ani za jakiekolwiek zdarzenie mogą skutkować ich odpowiedzialnością.
 4. Mi&Molly® nie jest przedstawicielem, agentem, pełnomocnikiem, prokurentem ani reprezentantem, pracownikiem, wykonawcą itp. Sprzedawcy.
 5. Względem Klienta Mi&Molly® odpowiada tylko za niewykonanie lub nienależyte wykonanie niniejszej Umowy na zasadach określonych w kodeksie cywilnym.
 1. Wszelkie treści znajdujące się na stronach internetowych Sprzedawcy nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego i stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia Umowy, chyba że co innego wynika z regulaminu platformy aukcyjnej, na której to zamieszczone są treści.
 2. Klient wybiera Towar, który ma być przedmiotem Zakupu:
 3. W przypadku zawierania niniejszej Umowy przez platformę aukcyjną – zgodnie z regulaminem tej platformy;
 4. W przypadku zawarcia niniejszej Umowy w inny sposób – w sposób wskazany przez Sprzedawcę w toku korespondencji między Stronami.
 1. Momentem zawarcia niniejszej Umowy jest:
 2. W przypadku zawierania niniejszej Umowy przez platformę aukcyjna - moment określony w regulaminie tej platformy;
 3. W przypadku zawierania niniejszej Umowy w inny sposób – moment zaakceptowania Regulaminu przez Klienta.
 4. W ogłoszeniu o możliwości zawarcia niniejszej Umowy Sprzedawca może wskazać także szczegółowe warunki Umowy Zakupu Towaru, w tym opis Towaru oraz koszty jego dostawy.
 5. Poprzez „Koszty Dostawy” rozumie się wszelkie koszty związane z dostawą, w tym nie tylko koszty wysyłki (shipping), ale także wszelkie koszty ubezpieczenia, opłaty, podatki, opłaty za licencje i pozwolenia, grzywny, mandaty oraz koszty pakowania, przenoszenia, transportu oraz przechowywania Towarów.
 1. Klient składa Pośrednikowi dyspozycję uruchomienia usługi pośrednictwa dotyczącego danego towaru albo poprzez stronę internetową Pośrednika znajdującą się pod domeną sklepu albo przy wykorzystaniu serwisu internetowego Allegro.
 2. W przypadku składania dyspozycji uruchomienia usługi pośrednictwa przy wykorzystaniu serwisu internetowego Allegro, takie złożenie dyspozycji odbywa się zgodnie z mechanizmami tegoż serwisu.
 3. Po otrzymaniu dyspozycji uruchomienia usługi pośrednictwa Pośrednik przesyła Klientowi:
 1. treść niniejszego Regulaminu utrwaloną na trwałym nośniku,
 1. informację, że zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta, aby usługa pośrednictwa mogła zostać wykonana przed upływem 14 dni od daty zawarcia umowy, konieczne jest wyraźne żądanie Klienta w tym zakresie utrwalone na trwałym nośniku,
 1. informację, że Klient traci prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli Pośrednik wykonał w pełni usługę pośrednictwa za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Pośrednika utraci prawo odstąpienia od umowy.
 1. Pośrednik podaje Klientowi pełną informację dotyczącą ostatecznej ceny świadczenia wraz ze wszelkimi kosztami oraz opis głównych cech świadczenia. Informacje dostępne są na stronie internetowej Pośrednika lub w ramach serwisu internetowego Allegro.
 1. Składając dyspozycję uruchomienia usługi pośrednictwa poprzez stronę internetową Pośrednika Klient podaje Pośrednikowi w formularzu następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail. adres doręczenia przesyłki, numer telefonu.
 1. Klient może dokonać zamówienia po uprzednim zapoznaniu się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowaniu jego postanowień.
 1. Pośrednik obowiązany jest przekazać Klientowi potwierdzenie zawarcia umowy na odległość na trwałym nośniku w rozsądnym czasie po jej zawarciu przed rozpoczęciem świadczenia usługi. Potwierdzenie to zawiera informację o głównych cechach świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z konsumentem.
 1. Pośrednik uruchamia usługę pośrednictwa niezwłocznie po otrzymaniu od Klienta zapłaty za usługę oraz przesłania Pośrednikowi wyraźnego żądania wykonana usługi przed upływem 14 dni od daty zawarcia umowy.
 1. Za wykonanie usługi pośrednictwa uważa się złożenie i opłacenie zamówienia przez Pośrednika u Sprzedawcy.
 1. Wszelkie wydatki związane z zawarciem i wykonaniem Umowy o zakup Towaru obciążają Klienta, w szczególności Cena Towaru oraz Koszty Dostawy („Wydatki”)
 2. Klient jest także zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia Mi&Molly® („Wynagrodzenie”) przed rozpoczęciem wykonywania Umowy.
 3. Kwotę Wynagrodzenia Mi&Molly® wraz z kwotą Wydatków, podaną przez Mi&Molly® Klient przekazuje Mi&Molly® przelewem bankowym lub też poprzez system szybkich płatności (PayU), bądź system BLIK, PayPal. Momentem przekazania tej kwoty jest moment uznania rachunku bankowego Mi&Molly® przekazaną kwotą lub moment otrzymania przez Mi&Molly® informacji z systemu szybkich płatności o przekazaniu tej kwoty.
 4. Kwota przekazana tytułem Wydatków nie stanowi własności Mi&Molly® i nie może nią rozporządzać w żaden inny sposób, niż poprzez zapłatę Ceny Towaru wraz z Kosztami Dostawy na rzecz Sprzedawcy, w wykonaniu Umowy o Zakup Towaru. Mi&Molly nie wolno używać we własnym interesie pieniędzy przekazanych mu przez Klienta. Od sum pieniężnych przekazanych tytułem Wydatków, a zatrzymanych dłużej niż 60 dni od dnia zawarcia niniejszej Umowy, jeżeli Umowa o zakup Towaru nie została wykonana, a kwota Wydatków nie została zwrócona Klientowi, Mi&Molly® powinien zapłacić Klientowi odsetki ustawowe za opóźnienie.
 5. Cena Towaru wraz z Kosztami Dostawy zostanie przekazana przez Mi&Molly® w wykonaniu Umowy o Zakup Towaru po jej zawarciu.
 6. W sytuacji, gdy Cena Zakupu Towaru wraz z Kosztami Dostawy okażą się wyższa niż przekazana kwota tytułem Wydatków, wówczas Mi&Molly® zawiadomi o tym Klienta, który może wówczas dopłacić brakującą część Wydatków w sposób określony w ust. 3 albo odstąpić od Umowy, w takim wypadku Mi&Molly® zwraca Klientowi całość kwoty Wynagrodzenia wraz z Wydatkami, przy czym Klienta obciążają koszty związane ze zwrotem (opłata za przelew, przekaz itp.).
 7. W sytuacji, gdy Cena Zakupu Towaru wraz z Kosztami Dostawy okażą się niższe niż przekazana kwota tytułem Wydatków, wówczas Mi&Molly® zawiadomi o tym Klienta i zwróci mu nadwyżkę w sposób wskazany przez Klienta, przy czym Klienta obciążają koszty związane ze zwrotem (opłata za przelew, przekaz itp.).
 1. Wykonanie niniejszej Umowy następuje z chwilą zawarcia przez Mi&Molly® umowy o zakup Towaru z Sprzedawcą. W szczególności w przypadku składania zamówień przy pomocy elektronicznego formularza zamówień udostępnionego lub wykorzystywanego przez Sprzedawcę, momentem tym będzie moment potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia.
 2. Podmiotem zobowiązanym do wydania Towaru i przeniesienia jego własności jest wyłącznie Sprzedawca. Obowiązek ten nie obciąża Mi&Molly®.
 3. Towar nie stanowi własności Mi&Molly®.
 4. Mi&Molly® nie dokonuje zakupu Towaru u Sprzedawcy. Własność Towaru jest przenoszona bezpośrednio ze Sprzedawcy na Klienta.
 5. Wyłączną odpowiedzialność za wykonanie Umowy o Zakup Towaru ponosi Sprzedawca. Jest on stroną wszelkich roszczeń Klienta.
 6. Mi&Molly® nie jest importerem Towaru, nie jest zobowiązany do zapłaty cła i VAT-u od importu. Wszelkie obowiązki z tytułu zapłaty cła, VAT i wszelkich innych opłat związanych ze sprowadzeniem Towaru do Polski (lub innego miejsca) obciążają tylko i wyłącznie Klienta. Mi&Molly® nie ponosi odpowiedzialności za dług celny ani nie ingeruje w jakikolwiek sposób w to, kto płaci cło, VAT i inne opłaty, nie ma też w tym zakresie żądnej wiedzy. Klientowi nie przysługują wobec Mi&Molly® jakiekolwiek roszczenia, jeśli Towar został zatrzymany na granicy, nie przeszedł odprawy celnej lub też Sprzedawca bezzasadnie wysłał Towar z zaniżoną wartością jako prezent (gift).
 7. Paczki przesyłane są w ciągu 14 do 30 dni roboczych od daty zaksięgowania pieniędzy na naszym koncie. W wyjątkowych przypadkach zastrzegamy sobie prawo do wysyłki towaru w czasie do 60 dni roboczych. Jeżeli nie otrzymacie przesyłki w ciągu 30 dni od nadania, należy niezwłocznie poinformować nas o tym drogą elektroniczną.
 1. Klient może dokonać nieodpłatnej rejestracji.
 2. Rejestracji dokonuje się poprzez prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego. Klient rejestruje się po uprzednim zapoznaniu się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowaniu jego postanowień.
 3. W formularzu rejestracyjnym Klient podaje następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail oraz ustanawia hasło do swojego konta.
 4. Klient w trakcie rejestracji może wyrazić odrębną zgodę na przesyłanie przez Pośrednika treści reklamowych i promocyjnych związanych bezpośrednio z usługami Pośrednika.
 5. W celu zalogowania się niezbędne jest podanie przez Klienta prawidłowego loginu w postaci adresu e-mail oraz hasła.
 6. Logowanie umożliwia Klientowi złożenie dyspozycji uruchomienia usługi pośrednictwa bez konieczności podawania przez Klienta jego danych.

 

 1. Płatność tytułem usługi pośrednictwa oraz płatność tytułem kosztów związanych ze sprowadzeniem towaru (za wyjątkiem cła i VAT od importu) dokonywana jest na zasadzie przedpłaty przed przystąpieniem przez Pośrednika do świadczenia usług.
 2. Płatność może być dokonana według wyboru Klienta przelewem na rachunek bankowy Pośrednika lub za pośrednictwem serwisu obsługi płatności PayU, PayPal, BLIK
 3. Wszelkie ceny podane na stronie internetowej Pośrednika wyrażone są w złotych polskich.
 4. Zaraz po zakupie otrzymają Państwo maila, z informacjami pomocnymi w sfinalizowaniu transakcji. Kupującym umożliwiamy formę płatności przelewem na konto oraz za pośrednictwem PayU, bądź PayPal.

Wpłaty na konto Alior Bank:

MI AND MOLLY spółka cywilna

Złotowska 51b/14, Poznań 60-184

numer konta: 05 2490 0005 0000 4500 8981 9766

W tytule przelewu należy podać numer zamówienia wraz z imieniem i nazwiskiem. Brak takiej informacji może opóźnić wysyłkę lub spowodować, że przesyłka nie zostanie wysłana ze względu na brak możliwości zidentyfikowania właściciela przelewu.

Wpłaty należy dokonać w przeciągu 7 dni od daty złożenia oferty.

Po upływie tego czasu zostaje wysyłane przypomnienie o zawarciu transakcji.

W przypadku dalszego braku kontaktu przez kolejne 7 dni, uruchamiana jest procedura zwrotu prowizji. Proces ma na celu odzyskanie prowizji zapłaconej serwisowi za transakcję, która nie doszła do skutku z powodu rezygnacji Kupującego.

5. W sytuacji, gdy Cena Zakupu Towaru wraz z Kosztami Dostawy okażą się niższe niż przekazana kwota ustalona przez Pośrednika, są wynikiem błędu technicznego i odmawiamy realizacji zamówień na te produkty; wówczas Mi&Molly® zawiadomi o tym Klienta i zwróci mu całość kwoty w sposób wskazany przez Klienta, bądź zawiadomi o tym Klienta, który może wówczas dopłacić brakującą część.

6. Produkty w cenie 0,00 zł oraz 0,49 zł są wynikiem błędu technicznego i odmawiamy realizacji zamówień na te produkty.

 1. Klient upoważnia Mi&Molly® do przekazania jego danych osobowych podanych przy zawieraniu niniejszej Umowy, takich jak: imię, nazwisko, miejsce zamieszkania (kraj, kod pocztowy, miasto, ulica, nr domu i mieszkania) oraz innych w zakresie i celu niezbędnym do należytego wykonywania umocowania, o którym mowa w §1 ust. 2 i zawarcia Umowy o zakup Towarów. W szczególności Klient wyraża zgodę na wprowadzenie przez Mi&Molly® jego danych osobowych do elektronicznego formularza zamówień Towarów udostępnianego lub wykorzystywanego przez Sprzedawcę. W przypadku gdy dane osobowe miałyby być przekazane dla państwa trzeciego w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych, Klient wyraźnie oświadcza, iż życzy sobie przekazania danych osobowych do Sprzedawcy dla celów realizacji Umowy i dostarczenia Towaru, w związku z czym przekazanie danych jest niezbędne do wykonania umowy pomiędzy administratorem danych (Mi&Molly®) a Klientem, jako osobą, której dane dotyczą.
 2. Wycofanie zgody na przekazanie danych osobowych Sprzedawcy jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy przez Klienta ze względu na brak możliwości jej dalszej realizacji przez Mi&Molly®. Do skutków rozwiązania Umowy stosuje się w takim wypadku art. 746 kodeksu cywilnego.
 3. Klient wyraża także zgodę na przetwarzanie podawanych przy zawieraniu i wykonywaniu niniejszej Umowy danych osobowych przez Mi&Molly® w zakresie i celu niezbędnym do jej należytego wykonania i rozliczenia a także na archiwizację jego danych dla celów należytego udokumentowania przebiegu Umowy.
 4. Klient oświadcza, że został poinformowany o przysługujących mu na podstawie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych uprawnieniach, a w szczególności o:
 5. Prawie wglądu do jego danych osobowych, żądania ich korekty, uzupełnienia oraz usunięcia, taką wolę zgłasza ona Mi&Molly® drogą elektroniczną;
 6. Adresie siedziby i pełnej nazwie administratora danych (tj. Mi&Molly®)- zawarta w §1 ust. 1);
 7. Przewidywanych odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych, którym będzie Sprzedawca.
 1. Strona internetowa Mi&Molly® jest utworem w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i wszelkie prawa autorskie przysługują wyłącznie Pośrednikowi.
 2. Pośrednik oświadcza, że wszelkie materiały zamieszczone na stronie internetowej Pośrednika, w tym materiały tekstowe, zdjęciowe, graficzne oraz ich układ stanowią własność intelektualną Pośrednika bądź podmiotów trzecich.
 3. Pośrednik wyłącza możliwość kopiowania, powielania, modyfikacji, dystrybucji bądź innych form komercyjnego wykorzystania materiałów będących własnością Pośrednika, o których mowa w ust. 1, bez uprzedniej pisemnej zgody Pośrednika.
 1. W celu korzystania ze strony internetowej Pośrednika wymagane jest posiadanie przez Klienta komputera lub innego urządzenia końcowego mającego dostęp do sieci Internet.
 2. Do korzystania ze strony internetowej Pośrednika wymagane jest włączenie obsługi krótkich informacji tekstowych zwanych “cookies” (dalej: pliki „cookies”). Wyłączenie plików „cookies” uniemożliwia Klientowi pełne korzystanie ze strony internetowej Pośrednika.
 1. O ile Regulamin nie stanowi inaczej, kontakt Klienta z Mi&Molly® odbywa się:
 2. Drogą elektroniczną – przez pocztę elektroniczną na adres e-mail: zamowienia@miandmolly.pl
 3. Poprzez wiadomości wewnętrzne platformy aukcyjnej – w wypadku zawierania Umów przez platformę aukcyjną;
 4. Poprzez wewnętrzny system komunikacyjny (wiadomości) portalu społecznościowego, w przypadku zawierania Umowy poprzez portal społecznościowy.

W każdym wypadku w dni robocze od godz. 8.00 do godz. 16:00. Przez dni robocze uważa się dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 1. O ile Regulamin nie stanowi inaczej, Mi&Molly® kontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres e-mail, a także w przypadku zawierania Umowy przez platformę aukcyjną – poprzez wiadomości wewnętrzne tej platformy, a w przypadku zawierania Umowy przez portal społecznościowy – poprzez wewnętrzny system komunikacyjny (wiadomości) portalu społecznościowego.

W terminie 14 dni od dnia odbioru Towaru Klient może zrezygnować z Towaru w ten sposób, iż wysyła Nam informację mailowo na adres: zamowienia@miandmolly.pl 

1. Jeśli chcesz odstąpić od umowy SKONTAKTUJ SIĘ by poznać adres do zwrotów. Prosimy nie odsyłać towaru na adres: Strzelecka 1, 66-200 Świebodzin oraz Złotowska 51B/14 60-184 Poznań. Przesyłka nie zostanie przyjęta.
2. Wraz ze złożeniem oświadczenia o zwrocie towaru:
Klient:
zobowiązuje się do wysłania towaru do Sprzedawcy na adres podany w mailu! nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym otrzymał zamówiony towar. Towar musi zostać dostarczony na adres Sprzedawcy, podany przez Pośrednika, który zobowiązuje się, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru przez Sprzedawcę zwrócić Klientowi cenę produktu. Pośrednik dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.


3. Oświadczenie o zwrocie można złożyć na FORMULARZU ZWROTU


4. Klient ponosi koszty odesłania towaru do Sprzedawcy. W niektórych przypadkach klient otrzymuję od Pośrednika etykietę Inpost - wówczas zwrot jest darmowy i koszt zwrotu pokrywa Sprzedawca.


5. Ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych zwroty lub wymiana przedmiotów z kategorii "Stroje kąpielowe", "Bielizna", "Biżuteria" możliwe są wyłącznie dla przedmiotów oryginalnie zapakowanych w zapieczętowaną paczkę pocztową. Produkty służące do użytku osobistego, mogące mieć, zgodnie z ich przeznaczeniem, kontakt z naskórkiem, włosami lub wydzielinami organizmu, które zostały wypakowane z oryginalnego opakowania nie podlegają zwrotowi.

 1. Odstąpienie od Umowy o Zakup Towaru, jak i zgłaszanie reklamacji dotyczącej jej wykonania, w szczególności jakości lub wadliwości Towaru („Reklamacja”) wynikają z warunków sprzedaży Towaru Sprzedawcy. W tym zakresie Mi&Molly® nie dokonuje jakichkolwiek czynności ze Sprzedawcą, w szczególności nie ustala dopuszczalności jak i warunków odstąpienia od Umowy jak i reklamacji ze Sprzedawcą.
 2. Odstąpienie od Umowy o Zakup Towaru jak i zgłoszenie Reklamacji nie mają wpływu na niniejszą Umowę.
 3. Klient chcący odstąpić od Umowy o Zakup Towaru lub zgłosić Reklamację może poprosić Mi&Molly® o pomoc w polubownym rozwiązaniu sporu. Mi&Molly® nie ma obowiązku pomocy, jednakże może zaproponować formy rozwiązania takiego sporu.
 4. Wszelkie inne skargi i reklamacje dotyczące Umowy Zakupu Towaru Klient zgłasza tylko i wyłącznie Sprzedawcy. Mi&Molly® nie rozpatruje takich skarg lub reklamacji, może co najwyżej przekazać je Sprzedawcy, jeśli je otrzyma (choć nie ma takiego obowiązku).
 5. Wszelkie spory wynikłe z Umowy o Zakup Towarów rozstrzygają między sobą Klient oraz Sprzedawca.
 6. Mi&Molly® nie ma obowiązku angażowania się w jakikolwiek sposób w rozstrzyganie sporów wynikłych z Umowy o Zakup Towarów między Klientem a Sprzedawcą.
 1. Klient może odstąpić od niniejszej Umowy w terminie 14 dni od otrzymania towaru, zgodnie z ustawą o prawach konsumenta poprzez złożenie oświadczenia na piśmie do Mi&Molly® lub poprzez formularz odstąpienia od Umowy FORMULARZU ZWROTU, wysyłając go na adres elektroniczny Mi&Molly®: zamowienia@miandmolly.pl
 2. Jednakże Klient nie ma prawa do odstąpienia od niniejszej Umowy, jeżeli Mi&Molly® zawarła już Umowę o zakup Towaru ze Sprzedawcą. Klient oświadcza, iż wyraża zgodę na zawarcie Umowy o zakup Towaru w jego imieniu przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienia od niniejszej Umowy,co skutkuje utratą prawa odstąpienia od umowy z chwilą zawarcia Umowy o zakup Towaru.
 3. Wszelkie inne skargi, reklamacje, dotyczące niniejszej Umowy Klient zgłasza pisemnie na adres Mi&Molly® podany w §1 lub też elektronicznie na adres: zamowienia@miandmolly.pl, Mi&Molly® dołoży starań, by odpowiedzieć na reklamację / skargę w terminie 14 dni od jej otrzymania, jeśli jest ona kompletna i nie wymaga uzupełnienia. Brak odpowiedzi na reklamację/skargę w tym terminie nie oznacza jej uznania.
 4. Mi&Molly® może także odmówić odkupienia Towaru w sytuacji rezygnacji z zakupu (§8), jeśli okoliczności wskazują, iż Klient nadużywa prawa rezygnacji z zakupu Towaru, w szczególności rezygnuje on z zakupu dużej ilości Towarów w krótkim czasie.
 1. Postanowienia Regulaminu nie uchybiają przepisom o ochronie konsumentów, jeśli Klient jest konsumentem. Jeśli jakikolwiek przepis Regulaminu nie jest zgodny z przepisami o ochronie konsumentów, nie ma on zastosowania w obrocie konsumenckim.
 2. Treść Regulaminu jest udostępniona wszystkim Klientom na stronie internetowej pośrednika miandmolly.com, miandmolly.pl oraz Allegro.pl w zakładce: Informacje od Sprzedającego oraz na platformie Facebook.pl/miandmolly w taki sposób, aby Klient przed zawarciem umowy, mógł ten Regulamin przechowywać i odtwarzać w zwykłym toku czynności, zgodnie z art. 384 §4 Kodeksu cywilnego.
 3. Mi&Molly® zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Zmiany obowiązują od dnia ich ogłoszenia na stronie internetowej. Zmiana nie dotyczy zamówień, które zostały złożone przed zmianą Regulaminu, do zamówień tych, a także wszelkich skutków prawnych z nich wynikłych (w szczególności praw konsumenta) stosuje się przepisy dotychczasowe.
 1. Prawem właściwym dla stosunków prawnych wynikłej z niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Prawo właściwe dla Umowy Zakupu Towaru określają właściwe przepisy prawa międzynarodowego.
 2. Niniejsza umowa stanowi umowę zlecenia w rozumieniu art. 734 kodeksu cywilnego i zastosowanie do niej mają przepisy tegoż kodeksu o umowie zlecenia.
 3. Do wszelkich sporów wynikłych z niniejszego Regulaminu wyłącznie właściwy jest sąd właściwy dla miejsca zamieszkania Mi&Molly®, chyba że Klient jest konsumentem, wówczas właściwość Sądu określona jest zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego (właściwość ogólna lub właściwość przemienna).